Opracowane przez: Małgorzata Sobiesiak

Opublikowane przez: Robert Wróbel

Statut Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przasnyszu

UCHWAŁA Nr LI/414/2018 RADY MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU z dnia 26 lipca 2018 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nałkowskiej w Przasnyszu

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art.18. ust. 2. pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000 i 1349), art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2018 r. poz. 574 ze zm.) w związku art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 862 , poz.152, poz. 1105) Rada Miejska w Przasnyszu uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się Statut Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nałkowskiej w Przasnyszu stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Traci moc uchwała XL/304/2017 Rady Miejskiej w Przasnyszu z 28 września 2017 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zofii Nałkowskiej w Przasnyszu.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Przasnysza.

§ 4

Uchwała wchodzi z życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ mgr Piotr Jeronim

Status (PDF)