bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 08.12.2017, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Zmiana statutu

Statut Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przasnyszu

UCHWAŁA Nr XL/304/2017 RADY MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU z dnia 28 września 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nałkowskiej w Przasnyszu

UCHWAŁA Nr XL/304/2017

RADY MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU

z dnia 28 września 2017 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nałkowskiej w Przasnyszu

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art.18. ust. 2. pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642 ze zm.) w związku art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 862 ze zm.) Rada Miejska w Przasnyszu uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się Statut Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nałkowskiej w Przasnyszu stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Traci moc uchwała XXI/137/2012 Rady Miejskiej w Przasnyszu z 22 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zofii Nałkowskiej w Przasnyszu.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Przasnysza.

§ 4

Uchwała wchodzi z życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ mgr Piotr Jeronim

Status (PDF)Opublikował: Piotr Grabowski
Publikacja dnia: 08.12.2017
Podpisał: Małgorzata Sobiesiak
Dokument z dnia: 09.01.2013
Dokument oglądany razy: 750